ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

          

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 27 АПРИЛ 2018 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

        

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗДЕЛ ІІІ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ТУРИЗЪМ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО.

       

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „КОАЛИЦИЯ ЗА ХАСКОВО” ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО:  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.26, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

              

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „БСП” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И КОМПЕНСИРАНА ПРОМЯНА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2018 Г.

        

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН-СМЕТКАТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2017 Г.

        

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ ОТ „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД ЗА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ ЗА ДЕЦА СЪС СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ НАД 71% ЗА 2018 Г.

        

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „АТАНАС ШАРЕНКОВ” – ГР.ХАСКОВО.

        

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТАТУТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НАГРАДА „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА” В ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2018/2019 Г. (ПО ЧЛ.197, АЛ.1 И АЛ.3 НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ).

        

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 Г.

        

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2019 Г. В ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ХАСКОВО 2016-2020 Г.

        

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

        

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

          

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.002  „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”.

             

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ПО СХЕМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД.

             

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ИДЕНТИФИКАТОР 77195.706.259/

        

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /Ж.Р. „ИЗГРЕВ”, ИМОТ  77195.730.224/.

        

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /Ж.Р. „КЕНАНА”/.

        

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /Ж.Р. „ИЗГРЕВ”, ИМОТ 77195.730.205/.

        

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /М. „ТУРИСТИЧЕСКА ХИЖА”/.

        

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „АКАЦИЯ”, ЖИЛ.БЛОК №3.

        

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „АКАЦИЯ”, ЖИЛ.БЛОК №11, ВХ.А.

        

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „АКАЦИЯ”, ЖИЛ.БЛОК №11, ВХ.Б.

        

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В С.КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИДОБИВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА НА ИМОТИ – СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ЧАСТНИ ЛИЦА, В ЗЕМЛИЩАТА НА С.УЗУНДЖОВО, С.СТАМБОЛИЙСКИ И С.ПОДКРЕПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ПОПАДАЩИ ВЪВ ВОДОДАЙНА ЗОНА „УЗУНДЖОВО ІІ”  И ВОДОДАЙНА ЗОНА „ИЗТОЧНА ЗОНА”.

        

32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ С №000671 – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТ „ПАСИЩЕ, МЕРА” В НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ „ЗА ВОДНОСТОПАНСКО ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ” И №107001 – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТ „НИВА” В НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ „ЗА ВОДНОСТОПАНСКО ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ”.

       

33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ БС 6178 В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №045001, М. „ПАРАПАН ГЬОЛ”, ЗЕМЛИЩЕ С.КРИВО ПОЛЕ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ НА ДЕТЕ.

        

35.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  23 април 2018 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика      - 17.30 ч.

 

 

 

На  24 април 2018 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                  - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата       - 18.00 ч.

 

 

 

На 25 април 2018 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                 - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                               - 17.00 ч.

 

             

ПК по обществен ред и законност                               - 17.30 ч.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/