ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №657

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие:

  • за прокарване на външно ел. захранване към Поземлен имот №77195.186.23 през Поземлени имоти №77195.186.64, с НТП – полски път, публична собственост на Община Хасково и Поземлен имот №77195.186.65, с НТП – полски път, публична собственост на Община Хасково;
  • за прокарване на външно водопроводно захранване към Поземлен имот №77195.186.23 през Поземлени имоти №77195.184.34, с НТП – полски път, публична собственост на Община Хасково, №77195.186.64, с НТП – полски път, публична собственост на Община Хасково и Поземлен имот №77195.186.67, с НТП – полски път, публична собственост на Община Хасково.

 

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 24 месеца.

 

 

                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                         /Таня Захариева/