ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №655

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за прокарване на техническа инфраструктура през полски пътища, публична собственост на Община Хасково и учредяване на сервитут, за нуждите на физически и юридически лица.

       

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 12 месеца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                          /Таня Захариева/

 

 

 

                                  /Таня Захариева/