ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №652

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; във връзка с чл.61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Сафет Мустафа Хасан за 152,00 кв.м. площ за обект: „Пристройка и надстройка на жилищна сграда“ с идентификатор 77195.726.180.1, разположена в ПИ с идентификатор 77195.726.180 по КК на гр.Хасково (ул. „Санкт Петербург“ №3), целият с площ 334 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.726.182, 77195.726.181, 77195.726.54, 77195.726.177, 77195.726.178 и 77195.726.179, на стойност 6 080,00 лв. /шест хиляди и осемдесет лева/ без ДДС.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                 

                               /Таня Захариева/