ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №650

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47 от ЗОС, чл.24, ал.2 и чл.25 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково реши:

       

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.709.40.1.101  по КК на гр.Хасково, представляващ  Апартамент №101, находящ се в гр.Хасково, ул.“Акация“ №/14/, жилищен блок №42-46, вх.Г, ет.7, с площ 39,52 кв.м., се продава на Анка Методиева Михайлова от гр.Хасково, за сумата от 14 266,01 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                            

                           /Таня Захариева/