ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №649

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ , Общински съвет – Хасково :

       

1. Дава съгласие да се придадат 13,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.743.460 към Поземлен имот с идентификатор 77195.743.545 по КК на гр.Хасково, /ж.р.“Каменец“/.

      

2. Упълномощава Кмета на  Община Хасково да сключи предварителен договор с Янко Панайотов Петров за прехвърляне в собственост на частта от 13,00 кв.м. от  Поземлен имот с идентификатор 77195.743.460  по КК на гр.Хасково при цена 300,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                              

                        /Таня Захариева/