ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №647

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти – публична общинска собственост за срок до 5 /пет/ години:

1. Две помещения от първи етаж на сграда Обществена къпалня кв.“Република“, гр.Хасково,  с площ 67,00 кв.м .- за медицинска дейност;  месечен наем – 67,00 лв. без ДДС.

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                          /Таня Захариева/