ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №645

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС, Общински съвет - Хасково реши:

 

І. Учредява безвъзмездно право на ползване на Български червен кръст на Република България чрез Областен съвет – Хасково, върху следния имот - публична общинска собственост:

1. Част от сграда Обществена къпалня (Акт №3333 от 02.11.2009 г. за публична общинска собственост), кв.”Република” ул.“Единство“1, гр.Хасково, представляващо помещение с площ 39,20 кв.м., първи етаж, при следните условия:

2. Срок за ползване –  от 02.04.2018 год. до 31.12.2018 година.

3. Имотът да се предаде за ползване с протокол–опис. След изтичане срока на договора, имота следва да бъде предаден във вида, в който е приет.

4. Да не отдава имота под наем или за съвместно ползване с трети лица;

5. Да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по време на ползване на имота.

6. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

               

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                           

                     /Таня Захариева/