ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №644

 

 

           

І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя свое Решение №415 от 28.04.2017 г., както следва:

„І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково учредява безвъзмездно право на ползване на Регионален исторически музей - Хасково върху имоти, частна общинска собственост, представляващи:

1. Кирково училище  - І-ви етаж ( Акт №3706 от 21.12.2011 г. за частна общинска собственост) – ул.“Цар Освободител“ №10.

2. Шишманова къща (Акт №3542 от 07.02.2011 г. за частна общинска собственост) – ул.“Братя Минчеви“ №7.

3. Срок за ползване – 5 /пет/ години.

4. Особени задължения на ползвателя:

- да не отдава имота под наем или за съвместно ползване с трети лица;

- да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползване на имота.

       

 

ІІ.  На основание чл.21, ал.1, т.8, и ал.2, от ЗМСМА, чл.14, ал.6 и ал.8 от ЗОС и  чл.18, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

 Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 год. и дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс недвижим имот - частна общинска собственост (Акт №3706 от 21.12.2011 г.) – Приземен етаж от сграда Кирково училище, ул.»Цар Освободител»№10 с площ 106,00 кв.м. на Клуб на дейците на културата - гр.Хасково, при следните условия:

1.1. Срок на  ползване – 5 (пет) години.

1.2. Месечен наем в размер на 159.00 лева без ДДС

 

       

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Хасково да сключи договор за наем с Клуб на дейците на културата – гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                              

                                 /Таня Захариева/