ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №643

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл.75 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                 

                          /Таня Захариева/