ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

    

РЕШЕНИЕ №642

 

       

І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.9, т.3 от Правилника за общинските предприятия, Общински съвет – Хасково реши:

1. Определя нова численост на персонала на ОП „Екопрогрес” – гр.Хасково  от 325 бр. на 303 бр.

2. Определя нова структура на ОП “Екопрогрес” – гр.Хасково, както следва:           

- Директор                                                -     1 бр.

-  „Други дейности по благоустройството и

и опазване на околната среда”                -    25 бр.

-  „Озеленяване”                                      -    83 бр.

-  „Чистота”                                              -  116 бр.   

-  „Зоокът”                                              -    11 бр.            

-  „Циментови изделия и ремонт на

улични настилки”                                   -    33 бр.            

-  „Знаци и пътна маркировка”                -    11 бр.

-  „Осветление на улици и площади”        -      8 бр.

- „Микропазари, базари”                          -      3 бр.               

-  „Спортни обекти /КСК “Спартак”, зона за отдих

и спорт в кв.250 А, стадион “Хасково”/”   -    12 бр.   

 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:      303 бр.

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                            

                           /Таня Захариева