ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №640

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково дава съгласие Регионална библиотека „Хр.Смирненски“ - гр.Хасково да разработи и изпълни Проект: „Туризъм за всички“ по втората покана на Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП, България – Турция 2014 – 2020, по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Регионална библиотека „Хр.Смирненски“ - гр.Хасково да разработи и изпълни Проект: „Трансгранична мрежа за достъпен туризъм“, като партньор по втората покана на Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП, България – Турция 2014 – 2020, по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“.

3. Общински съвет - Хасково дава съгласие активите да се ползват за нуждите на проекта за период от 5 години след края на проекта.

4. Общински съвет – Хасково дава съгласие предназначението на закупените от Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ - гр. Хасково материални активи, да не бъде променяно за период от 5 години след края на проекта.

 

                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                        

                         /Таня Захариева/