ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №639

 

 

На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет - Хасково приема Общински план за младежта за 2018 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                    

                         /Таня Захариева/