ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.03.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №636

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя Правилника за финансиране на процедури ,,Ин витро и Ин виво“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, като в Глава втора, чл.4, точка „а“  придобива следното съдържание:

 

        Чл.4, точка „а” Кандидатите:

  • да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес на територията на Община Хасково през  последната една година“.

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                          /Таня Захариева/