ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане

                  с общинска собственост

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост е приета с Решение № 155 от 27.04.2012г. на Общински съвет – Хасково.

Във връзка с Решение №963/15.01.2018г. на Административен съд –Хасково, постъпило в общинска администрация с Рег. индекс 11-36-20/07.02.2018г., относно отмяна на чл.63, ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, е необходимо да бъде изменена действащата Наредба, като се допълни чл.63, ал.3 с нов текст, съобразен изцяло с доводите на Окръжна прокуратура – Хасково и Административен съд – Хасково.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

I. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

 

Чл. 63, ал.3 от Глава трета, раздел VI Учредяване право на строеж, право на надстрояване или пристрояване върху имоти - частна общинска собственост, придобива следния текст:

           

Чл. 63 (3) Когато в одобрения работен архитектурен проект се предвижда разгъната застроена площ, отклоняваща се от посочената в заповедта и договора за учредяване право на строеж, надстрояване или пристрояване, но отговаряща на предвижданията на ПУП, се изготвят заповед за изменение на първоначалната и допълнително споразумение към договора след решение на Общински съвет по цени определени от Общински съвет в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/

 

 

 

 

Изготвил: Янко Петев - Дир. Дирекция ИСДУОС