ДО                                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА

 

от  Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности при Общински съвет - Хасково

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за условията и критериите за

                  финансово подпомагане на спортните клубове в Община

                  Хасково.

                 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Със свое Решение №596 от 26.01.2018 г., Общински съвет – Хасково прие бюджета на Община Хасково за 2018 год.  В т.13.4. от същото решение, се определя субсидия за спортни клубове на територията на Община Хасково за 2018 г. в размер на 400 000 лв., съгласно Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково.

Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности се ангажира с изготвянето на нов проект за Наредба. Проведени бяха многократни срещи с всички представители на спортни клубове. При изготвянето на Наредбата, комисията се  съобрази с техните предложения и становища.

С предложеният проект за Наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Хасково за подпомагане на спортните клубове за развитието на детско – юношеския спорт. Право на финансово подпомагане имат спортни клубове, със седалище и развиващи дейността си на територията на Община Хасково. Конкретният размер на отпусканите финансови средства се определя по условията, реда и от органите, посочени в тази Наредба.

Предвид гореизложеното предлагаме Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

        

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет- Хасково отменя Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково, приета с Решение №157 от 27.05.2016 г. на Общински съвет – Хасково.

 

        

2. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.59, ал.2, чл.62, ал.1, т.7 и чл.64 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет - Хасково приема нова Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Хасково.

 

 

 

 

Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки

дейности при Общински съвет - Хасково :

 

Председател:       Александър Калемджиев

 

Секретар:             Митко Петров

 

Членове:              Сунай Алиев

 

                            Димитър Траянов

 

                            Петю Кирев

 

                            Красен Ангелов

 

                            Тодор Савов