ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

          

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 30 МАРТ 2018 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

        

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО И ИН ВИВО” НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „КОАЛИЦИЯ ЗА ХАСКОВО” ОТНОСНО:  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

        

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ.

               

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2018 Г.

               

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2018 Г.

        

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХР.СМИРНЕНСКИ” – ГР.ХАСКОВО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВТОРАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП, БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 2014 – 2020, ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ”.

        

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОМПЕНСИРАНА ПРОМЯНА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БУТИЛИРАНА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, СОЦИАЛНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

       

  8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА ОП „ЕКОПРОГРЕС” – ГР.ХАСКОВО.

        

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 Г. ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

        

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ – ХАСКОВО.

        

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪКА НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО Е ПРЕДВИДЕНО ДА БЪДАТ ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ; НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА ОБЩЕСТВЕНА КЪПАЛНЯ).

        

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /Ж.Р. „КЕНАНА”/.

        

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /Ж.Р. „КАМЕНЕЦ”/.

        

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /Ж.Р. „ИЗГРЕВ”/.

        

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ.

        

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (ИДЕНТИФИКАТОР 77195.721.154.1.)

        

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (ИДЕНТИФИКАТОР 77195.726.180.1.)

        

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (ИДЕНТИФИКАТОР 77195.739.176.1.)

        

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ №000286 – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ПОЛСКИ ПЪТ.

        

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ПОЛСКИ ПЪТИЩА, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО И УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА НУЖДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

        

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО И УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА ВЪНШНО ЕЛ И ВИК ЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.184.63, М. „КАЗАН ТОПРА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

        

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО И УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА ВЪНШНО ЕЛ И ВИК ЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.186.23, М. „КАЗАН ТОПРА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

        

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

26.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  26 март 2018 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика      - 17.30 ч.

 

 

На  27 март 2018 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                  - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                              - 17.00 ч.

 

 

 

На 28 март 2018 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.00 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                               - 17.00 ч.

             

ПК по обществен ред и законност                                - 17.30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/