ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ГРУПА НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

 

 

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Един от най-важните обществени ангажименти на всяка община е да подпомага развитието на местната култура. В бюджета на Община Хасково за 2018 г. бяха заделени средства от собствените приходи на общината за финансово подпомагане на местната култура. Тези финансови средства трябва да бъдат разпределени при наличието на ясни правила така, че действително да допринесат за развитието и обогатяването на културния живот в общината в интерес на всички граждани на град Хасково. Финансирането от собствените приходи на общината на общински културни институти, общински читалища, местни културни организации и творци има за цел да подкрепи и стимулира реализирането на културни събития, развитието на местните творци, обмена на културни практики, създаването и разпространението на местни културни продукти с цел популяризиране на местната култура както в страната, така и извън нея.

При изработването на настоящата наредба сме се ръководили от предложенията на местните културни дейци по време на проведените с тях обсъждания и от принципите за справедливо, разумно, ефективно и целесъобразно разпределение на финансовото подпомагане на местната култура, осигурено от местните данъци и такси, заплатени от гражданите на общината.

Като сме следвали тези принципи, предлагаме финансирането от собствените приходи на Общината на местната култура да се раздели в няколко направления:

1. Допълнителни субсидии за общински културни институции.

2. Допълнителни субсидии за общинските читалища.

3. Програма „Културни инициативи“, по която да се финансират на конкурсен принцип културни инициативи, творчески проекти и изяви в областта на различните видове изкуства, чрез осъществяването на които се постига развитие и обогатяване на общинския културен календар и на местния културен живот.

4. Програма „Мобилност“, по която да се финансират пътувания на индивидуални творци или на творчески колективи с цел културен обмен и популяризиране на местната култура за участия в културни събития и изяви с голяма значимост.

5. Програма „Млади творци“, по която да се осигурят творчески стипендии за подпомагане на творци до 35-годишна възраст за реализацията и популяризирането на създадени от тях произведения на изкуството.

Този начин на разпределение на средствата според нас ще допринесе както за задоволяване на нуждите на различните участници в местната култура, така и за растеж и развитие на културния живот в общината. Освен това само по този начин може да се осигури разпределение на средствата на базата на ясни критерии.

В проекта на наредбата процентното разпределение на общия финансов ресурс в бюджета на Община Хасково за финансово подпомагане на културата в общината, е направено съобразно големината на този финансов ресурс и целта да се постигне развитие на местния културен живот. Именно поради това най-голяма част е отделена за програмата „Културни инициативи“, по която на конкурсен принцип се финансират инициативи, проекти и изяви, осъществявани на територията на общината, с които би се допълнил и разнообразил общинския културен календар. Прякото субсидиране на текущи разходи на частни културни организации според нас няма да постигне желания ефект за развитие на местната култура и освен това не може да се извърши на базата на обективни, реално измерими критерии. Също така сме убедени, че разпределението на средствата за подпомагане на културата трябва да става при пълна прозрачност и напълно справедливо, на основата на ясни правила, стимулиращи инициативността и креативността на действащите в областта на културата творци.

 

Предвид гореизложеното предлагаме Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

 

                           

                                Р Е Ш Е Н И Е :

 

 

На  основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл. 18, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.22, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Хасково приема Наредба за финансиране от собствените приходи на Община Хасково на общински културни институции, общински читалища, местни културни организации и творци.

 

 

         Приложение: Наредба за финансиране от собствените приходи на Община Хасково на общински културни институции, общински читалища, местни културни организации и творци.

 

 

 

 

 

 

 

Председател на Представителна

група на Реформаторски блок:

                                     /Антони Пашов/

 

 

Прикачени файлове