ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.02.2018 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №627

 

 

       

На основание чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и т.2, чл.113, чл.114, ал.1, чл.115, чл.193, ал.3 и ал.4 от Закона за горите, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и Решение №578 от 15.12.2017 г. на Общински съвет – Хасково,  Общински съвет – Хасково реши:

 

1. Кметовете на населени места да изготвят списъци на лицата, желаещи да закупят дърва за горене до 3(три) пространствени куб.м. на домакинство, по продажни цени съгласно т.2 от настоящото решение. В списъците да се впишат трите имена, постоянен адрес по лична карта на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което лицето има право да закупи по утвърдени цени от временен склад. Средствата за заплащането на дървесината, транспорта, товаренето и разтоварването да се организират и събират от кметовете на населените места съгласно график, обвързан с процедурите за добив на дървесина и заповед на Кмета на Община Хасково. Събраните суми по изготвените списъци след съгласуване със Секретаря или ресорния Заместник кмет на община Хасково, се внасят в касата на ОП“Общинско лесничейство“.

 

2. Утвърждава стойността на дървата за горене за населението, доставени до адрес в размер на 55,55 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. и на вършината в размер на 3 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м за твърди широколистни и в размер на 45,65 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. и на вършината в размер на 2 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м за меки широколистни и акация.

 

3.Нереализираната дървесина по предварително заявени списъци от населението и строителната дървесина от временен склад да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по утвърден ценоразпис, съгласно т.6 от Решение № 578 от 15.12.2017 год. на Общински съвет - Хасково и по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                          /Таня Захариева/