ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.02.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №626

 

 

           

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.6 от ЗОС и чл.18, ал.1 и чл.19, ал.З от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково

            

1. Отдава под наем недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Помещение с площ 12,00 кв.м., находящо се в сграда на ул.“Генерал Карцов“3, на Сдружение „Съюз на пенсионерите”  - гр.Хасково, при следните условия:

  -  Срок на ползване – 5 (пет) години.

  -  Определя месечен наем в размер на 36,00 лева без ДДС.

  -  Да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползване на имота.

 

            

2. Отдава под наем недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Помещение с площ 17,00 кв.м., находящо се в сграда на ул.“Генерал Карцов“3, на Сдружение „Диабет 2012” -  гр.Хасково, при следните условия:

  -  Срок на ползване – 5 (пет) години.

  -  Определя месечен наем в размер на 54,00 лева без ДДС.

  -  Да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползване на имота.

       

ІІ. Възлага    на    Кмета    на    Община    Хасково   да    предприеме необходимите действия за сключване на  договори за наем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                 

                             /Таня Захариева/