ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.02.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №623

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.47 от ЗОС, чл.24, ал.2 и чл.25 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково реши:

        Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.709.39.14.17 по КК на гр.Хасково, представляващ  Апартамент №17 – 40,29 кв.м., находящ се в гр.Хасково,  бул.“В.Левски“, жилищен блок №28, вх.В, ет.2,  се продава на Асие Шукри Нури от гр.Хасково, за сумата от 13 971,54 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                            

                            /Таня Захариева/