ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.02.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №620

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.8 от ЗОС Общински съвет-Хасково изменя Приложение №1 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

 

    §1 В Приложение № 1 Базисни наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на общинска собственост

 

        

11.5  За паркоместа:

-  първа зона                         - 9,07 лв.

-  втора зона                          - 7,63 лв.

-  трета зона                           - 7,63 лв.

-  четвърта и пета зона        -  2,00 лв.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                                /Таня Захариева/