ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.02.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №617

 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Добри Беливанов,  за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по ВиК Хасково.

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Велин Балкански – заместник-кмет на Община Хасково.

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното  Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 01.03.2018 г., четвъртък, от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация Хасково, както следва:

По точка 1: Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Хасково за 2017 г. – „ЗА”.

По точка 2: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково за 2017 г. – „ЗА”.

По точка 3: Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужване от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково за 2017 г. – „ЗА”.

По точка 4: Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково за 2018 г.– „ЗА”.

 

       

ІІ. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                

                              /Таня Захариева/