ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                               ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от общинските съветници на Представителна група„Коалиция за Хасково“

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и

                  дейността на Общински съвет – Хасково.

 

 

         Дами и господа общински съветници,

 

         В Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково съществуват известни неясноти по отношение на публичното оповестяване на Решенията, които местният законодателен орган взема на своите заседания. С оглед на прецизност предлагам промяна в чл. 79, който касае реда и начина на приемането на административните актове. Факт е, че в редица законови и подзаконови нормативни актове е уреден въпроса с публичността на административните актове, които Общинския съвет приема, но в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково това е пропуснато. За да се уреди този въпрос, предлагам да добавим следния текст: „Решенията на Общински съвет - Хасково се оповестяват публично чрез публикуване в официалния сайт на Общински съвет - Хасково, освен в случаите, когато съдържат държавна тайна.”

         Предлагаме и още едно изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, с което ще се гарантира по-голяма прозрачност по отношение на работата на местния законодателен орган. А именно – да се публикува препис-извлечение от Протокола, който се съставя за всяко едно заседание. В редица български общини от години това е въведено като практика. Ще споменем само някои от тях – Русе, Велико Търново, Созопол, Силистра, Перник, София, Разград, Алфатар и много други.

         Публичността на Протоколите ще даде възможност на гражданите да се информират в детайли за дейността на своите избраници. От друга страна тази публичност ще пресече възможността за интерпретации по отношение на взетото отношение от общинските съветници по разискваните въпроси в Общинския съвет.

         Предлаганите промени не противоречат на националното и европейско законодателства. За прилагането им не е необходим допълнителен финансов ресурс.

 

         Предвид изложеното, предлагаме Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                                Р Е Ш Е Н И Е:

 

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМАчл.52, ал.1 и т.6 от Допълнителни и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

         1. Създава НОВА алинея 6 (шест) в чл.79 със следния текст: „Решенията на Общински съвет - Хасково се оповестяват публично чрез публикуване в официалния сайт на Общински съвет - Хасково, освен в случаите, когато съдържат държавна тайна.”

 

         2. Създава НОВА алинея 3 (три) с точки 1 и 2 в чл.81 със следния текст:      Точка 1 „Протоколите от заседанията на Общински съвет Хасково са публични. Препис извлечение от протокола за съответното заседание се публикува в официалния сайт на Общински съвет Хасково след изготвянето му, съгласно чл. 81, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.”

         Точка 2 „В препис-извлечението, което се публикува на официалния сайт на Общински съвет - Хасково, се заличават текстове, които касаят държавна тайна. Заличават се и текстовете за разисквани въпроси на закрити заседания на Общинския съвет.”

 

 

 

 

 

Председател на ПГ „Коалиция за

Хасково”:

         /Светослава Стоянова/