ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение в Правилника за финансиране на процедури

                 ,,Ин витро и Ин виво“ на семейства и лица, живеещи на

                  семейни начала с репродуктивни проблеми на

                  територията на Община Хасково .

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Правилникът за финансиране на процедури ,,Ин витро и Ин виво“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково,  е приет с Решение №543 от 31.01.2014 г. на Общински съвет - Хасково.

В  критериите за финансово подпомагане на нуждаещите се семейства и лица /Глава втора, чл.4, т.а / от Правилника, е записано: 

„Кандидатите:

  • да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Хасково през последните три години“.

След проведено заседание на 14.02.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед № 24 от 08.01. 2018 г. на  Кмета на Община Хасково, е взето решение за изменение  в Правилника за финансиране на процедури  „Ин витро и Ин виво“ на семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково,    като в Глава втора, чл.4, точка ,,а“, да придобие следното съдържание:

  • да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес на територията на Община Хасково през последната една година“

 

Предвид изложеното и поради нарастващия брой нуждаещи се от финансово подпомагане семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, предлагам Общински съвет - Хасково  да приеме следното:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя Правилника за финансиране на процедури ,,Ин витро и Ин виво“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, като в Глава втора, чл.4, точка „а“  придобива следното съдържание:

 

        „чл.4, точка „а” Кандидатите:

  • да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес на територията на Община Хасково през  последната една година“.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                 /Добри Беливанов/

 

 

 

 

 

Изготвил:

Кремена Кондова

Главен експерт „Здравеопазване“