ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

 

          

С В И К В А М:

 

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ

НА 5 ФЕВРУАРИ 2018 ГОД. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

        

1..ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОПРАВКА НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ №592 ОТ 26.01.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  1 февруари 2018 г. /четвъртък/:

ПК по обществен ред и законност                                   - 17.00 ч.

 

 

 

 

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/