ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.01.2018 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №607

       

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.2, т.8 и чл.108, ал.2  от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

 

                                      

ОДОБРЯВА:

       

               

Проект за изменение на Подробен устройствен план – допълване с план-схема за далекосъобщителна мрежа по чл.108, ал.2 от ЗУТ с трасе: бул. „Освобождение”, ул. „Бачо Киро”, ул. „Асеновград”, ул. „Прохлада” и ул. „Ахрида”, гр.Хасково.

       

Трасето е с начална точка съществуващ оптичен кабел Хасково – Кърджали в кабелна шахта № ІІІ-11.31 до новопредвиден оптичен разпределител в ПИ 77195.741.293 по КК на гр.Хасково.

       

Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните сервитутни ивици са съгласно графичната част на проекта.

       

Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                                   /Таня Захариева/