ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.01.2018 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №605

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

 

ОДОБРЯВА:

 

Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на кв.62 и изменение на плана за регулация на кв.63, гр.Хасково.

В кв.63 южно от ул. „Будапеща“ се проектира улица с нови осови точки 3663, 3664, 3665, 3666. Запазва се ширината на съществуващата улица от 15.50 м.

Променя се улицата между квартали 62 и 62а между ул. „Чая“ и ул. „Будапеща“. Поставени са нови осови точки 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674. Премахва се осова точка 62. Изместват се осова точка 63 и осова точка 64. В участъка между нови осови точки 3666, 3665, 3667 и 3668 се запазва ширината на улицата 15.00 м. В участъка между осови точки 3669 и 3670 се проектира улична регулационна линия, която следва имотните граници на имоти 77195.726.124, 77195.726.127, 77195.726.128, 77195.726.131, 77195.726.132. В участъка между нови осови точки 3671, 3672, 3673 и 3674 се запазва ширината на улицата 15.00 м.

В следствие направените изменения на уличната регулация се оформя нов квартал с нов номер 863 между улици с осови точки о.т. 78, о.т. 79, о.т. 82, нова о.т. 3664, нова о.т. 3665, о.т. 67.

В новопроектирания квартал 863 УПИ IIIЗа обществено жилищно строителство се премахва и се проектират два нови урегулирани поземлени имоти УПИ II и УПИ III, отредени за поземлени имоти съответно 77195.726.160 и 77195.726.159.

Съществуващите урегулирани поземлени имоти не променят границите си и получават нови номера от новия кв. 863, както следва:

 

 • УПИ IV, кв. 63 се променя на УПИ IV, кв. 863 и се отрежда за имот 77195.726.157.
 • УПИ V, кв. 63 се променя на УПИ V, кв. 863 и се отрежда за имот 77195.726.158.
 • УПИ VI, кв. 63 се променя на УПИ VI, кв. 863 и се отрежда за имот 77195.726.162.
 • УПИ VII, кв. 63 се променя на УПИ VII, кв. 863 и се отрежда за имот 77195.726.161.
 • УПИ VIII, кв. 63 се променя на УПИ VIII, кв. 863 и се отрежда за имот 77195.726.164.
 • УПИ IX, кв. 63се променя на УПИ IX, кв. 863 и се отрежда за имот 77195.726.163.
 • УПИ X, кв. 63 се променя на УПИ X, кв. 863 и се отрежда за имот 77195.726.166.
 • УПИ XI, кв. 63 се променя на УПИ XI, кв. 863 и се отрежда за имот 77195.726.165.
 • УПИ XII, кв. 63 се променя на УПИ XII, кв. 863 и се отрежда за имот 77195.726.168.
 • УПИ XIII, кв. 63 се променя на УПИ XIII, кв. 863 и се отрежда за имот 77195.726.220 и 77195.726.221.

 

В кв. 62 се премахва УПИ I­За жилищни нужди и обществено обслужване и се проектират нови урегулирани поземлени имоти, които се отреждат за поземлени имоти, както следва:

 • УПИ I се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.139.
 • УПИ V се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.138.
 • УПИ VI се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.134.
 • УПИ VII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.133.
 • УПИ VIII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.132.
 • УПИ IX се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.130.
 • УПИ X се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.131.
 • УПИ XI се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.128.
 • УПИ XII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.129.
 • УПИ XIII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.126.
 • УПИ XIV се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.127.
 • УПИ XV се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.125.
 • УПИ XVI се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.124.
 • УПИ XVII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.123.
 • УПИ XVIII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.120.
 • УПИ XIX се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.119.
 • УПИ XX се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.118.
 • УПИ XXI се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.121.
 • УПИ XXII се отрежда за имот с идентификатор 77195.726.122.

Съществуващите урегулирани поземлени имоти в кв. 62 – УПИ II, УПИ III и УПИ IV не се променят.

Изменението на плана за регулация е нанесено със зелени и кафяви линии, надписи и щрихи в проекта.

 

С изменението на плана за застрояване за кв.62, гр.Хасково се определя устройствена зона “Жм” – жилищна зона със застрояване с малки височина, плътност и интензивност и се предвижда индивидуално ниско жилищно застрояване. Запазват се предвижданията на действащия план за застрояване за УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV.

За УПИ ХІХ и УПИ ХХ се предвижда свързано застрояване между два имота, а за всички останали имоти застрояването е свободно.

Предвижда се задължителна линия на застрояване, отстояща на 3.00м от уличната регулация по ул.“Картечар“ и ул.“Санкт Петербург“. Линията на застрояване по ул.“Будапеща“ да отстои на най-малко 1.50м от уличната регулация.

В УПИ VІІ, УПИ ІХ и УПИ ХVІ се предвижда запазване на съществуващите жилищни сгради и надстрояване с един етаж.

Показателите на застрояване за урегулираните поземлени имоти в кв.62, гр.Хасково са следните:

 • етажност – до 2 етажа, височина   до 7.00 м
 • плътност на застрояване (Пзастр.)  до 60%
 • коефициент на интензивност (Kинт.) до  1.0
 • минимална озеленена площ (Позел.)  40%

Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.

 

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                              

                                 /Таня Захариева/