ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.01.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №604

 

       

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет -  Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот №77195.186.33, м. „Казан топра”, землище на гр.Хасково с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за жилищни нужди”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                 

                                /Таня Захариева/