ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.01.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №602

 

 

На основание чл.25, ал.1, ал.3, т.1 и т.4, ал.4, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.44 от ЗГВ, чл. 1.6, чл. 3.4.1, 3.4.3 и 3.4.4 - Анекс 14 на (ICAO) Международната организация за гражданска авиация– Аеродроми, чл.2 (5), чл.53 и чл.54 на НАРЕДБА № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване, Общински съвет - Хасково:

 

         1. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на следните земеделски имоти, представляващи пасища и мери в имоти за изграждане на УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР по парашутизъм и други спортове и техническа инфраструктура на Летателна площадка/Технологично летище - с. Малево, общ. Хасково, както следва:

 

 1.  Имот № 000896 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 89,841 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, при граници на имота: имоти  с № 223, 286, 971, 898, 193019, 193018, 193017, 193016, 193014, 193013, 193012, 193011, 193010, 193009, 193008, 193007, 193006, 193005, 193004, 193003, 193002, 193001, 719, 004019, 004020;
 2.  Имот № 000287 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 42,536 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, при граници на имота: имоти с № 286, 966, 301, 966, 875, 288;
 3.  Имот № 000289 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 112,584 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, при граници на имота: имоти с  № 966, 286, 875, 299, 891;
 4.  Имот № 000284 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 95,439 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, при граници на имота: имоти с № 004024, 300029, 004023, 223, 286, 875, 970;
 5.  Имот № 000299 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 10,263 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, извън регулация, при граници на имота: имоти с № 000289, 000966, 000875, 000870;
 6.  Имот с № 000301 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 2,670 дка, находящ се в с. Малево, общ. Хасково, при граници на имота: имоти с № 000966; 000875, 000870, 000287;
 7.  Имот с № 000814 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 20,587 дка, находящ се в с. Малево, общ. Хасково, при граници на имота: имоти с № 000970, 000276, 000875;
 8.  Имот с № 000894 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 0,843 дка, находящ се в с. Малево, общ. Хасково, при граници на имота: имоти с № 000971, 000718, 000286;

Предварителното съгласие важи за срок до 3 (три) години, считано от влизане в сила на решението.

 

 1. Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите - публична общинска собственост в имоти – частна общинска собственост, при изпълнение на предвидените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за общинската собственост изисквания, както следва:
  1. Имот № 000896 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 89,841 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, при граници на имота: имоти  с № 223, 286, 971, 898, 193019, 193018, 193017, 193016, 193014, 193013, 193012, 193011, 193010, 193009, 193008, 193007, 193006, 193005, 193004, 193003, 193002, 193001, 719, 004019, 004020;
  2.  Имот № 000287 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 42,536 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, при граници на имота: имоти с № 286, 966, 301, 966, 875, 288;
  3.  Имот № 000289 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 112,584 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, при граници на имота: имоти с № 966, 286, 875, 299, 891;
  4.  Имот № 000284 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 95,439 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, при граници на имота: имоти с № 004024, 300029, 004023, 223, 286, 875, 970;
  5.  Имот № 000299 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 10,263 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, извън регулация, при граници на имота: имоти с № 000289, 000966, 000875, 000870;
  6.  Имот с № 000301 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 2,670 дка, находящ се в с. Малево, общ. Хасково, при граници на имота: имоти с № 000966; 000875, 000870, 000287;
  7.  Имот с № 000814 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 20,587 дка, находящ се в с. Малево, общ. Хасково, при граници на имота: имоти с № 000970, 000276, 000875;
  8.  Имот с № 000894 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 0,843 дка, находящ се в с. Малево, общ. Хасково, при граници на имота: имоти с № 000971, 000718, 000286;

 

 1. Дава предварително съгласие за учредяване право на строеж за срок от 30 години за изграждане на обекти на УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР по парашутизъм и други спортове и на техническата инфраструктура на Летателна площадка/Технологично летище - с. Малево, общ. Хасково, без търг или конкурс в полза на „АВИОТЕХ“ ООД върху следните имоти:
  1.  Имот № 000896 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 89,841 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, при граници на имота: имоти  с № 223, 286, 971, 898, 193019, 193018, 193017, 193016, 193014, 193013, 193012, 193011, 193010, 193009, 193008, 193007, 193006, 193005, 193004, 193003, 193002, 193001, 719, 004019, 004020;
  2.  Имот № 000287 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 42,536 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, при граници на имота: имоти с № 286, 966, 301, 966, 875, 288;
  3.  Имот № 000289 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 112,584 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, при граници на имота: имоти с № 966, 286, 875, 299, 891;
  4.  Имот № 000284 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 95,439 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, при граници на имота: имоти с № 004024, 300029, 004023, 223, 286, 875, 970;
  5.  Имот № 000299 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, площ 10,263 дка, находящ се в с. Малево, община Хасково, извън регулация, при граници на имота: имоти с № 000289, 000966, 000875, 000870;
  6.  Имот с № 000301 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 2,670 дка, находящ се в с. Малево, общ. Хасково, при граници на имота: имоти с № 000966; 000875, 000870, 000287;
  7.  Имот с № 000814 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 20,587 дка, находящ се в с. Малево, общ. Хасково, при граници на имота: имоти с № 000970, 000276, 000875;
  8.  Имот с № 000894 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 0,843 дка, находящ се в с. Малево, общ. Хасково, при граници на имота: имоти с № 000971, 000718, 000286;

 

Отстъпеното право на строеж се погасява в полза на общината по давност, ако не се упражни в срок от 5 години от подписване на договора за отстъпено право на строеж.

 

4. Цената на правото на строеж да се определи от независим лицензиран оценител, след влизане в сила на ПУП и смяна на предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ.

 

5. Дава съгласие за изработване на ПУП за инженерно-техническа инфраструктура на Летателна площадка/Технологично летище - с. Малево, общ. Хасково – тренировъчен център по парашутизъм и други авиационни спортове в община Хасково в землището на село Малево, община Хасково.

 

6. Изработването на ПУП и промяна на предназначението на земята да се финансира от „АВИОТЕХ“ ООД.

 

7. При наличие на договори за наем на някои от изброените имоти в настоящия доклад, ОбС Хасково упълномощава Кмета на Общината да ги прекрати с едномесечно предизвестие.

 

       

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                 

                            /Таня Захариева/