ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.01.2018 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №599

 

       

 

               

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, чл.96 и  чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат предоставени необходимите средства по бюджетите на общинските и държавни училища, детски градини, социални и общински здравни заведения на територията на град Хасково, на база  посещаемостта на деца, ученици, лежащо болни и пребиваващи в социалните центрове и домове, за закупуване на бутилирана вода за питейни нужди.

      

 2. Средствата да бъдат целеви и да бъдат в размер до 200 000 лв. от Резерва за непредвидени и неотложни нужди от бюджета на Община Хасково за 2018 г.

          

3. Общински съвет – Хасково задължава Кмета на Община Хасково в срок до 28.02.2018 г. да предяви съдебен иск към „ВиК” ЕООД – Хасково за възстановяване на финансовите средства за закупуване на бутилирана вода за питейни нужди, предназначена за общинските и държавни училища, детските градини, социалните и общински здравни заведения на територията на град Хасково.

 

 

                                                            

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                        

                              /Таня Захариева/