ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.01.2018 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №598

 

       

 

 

         

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково приема Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                             /Таня Захариева/