ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №30

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.01.2018 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №596

 

       

         На основание чл.94 и чл.39 от Закона за публичните финанси, чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

 1. Приема бюджета на Община Хасково за 2018 г., както следва:
  1. 1. ПО ПРИХОДИТЕ:                                              68 127 018 лв.

Държавни приходи:

 • Обща субсидия за делегирани от държавата

дейности по чл.52 от ЗДБРБ за 2018 г.                                35 626 072  лв.

 • Собствени приходи за държавно делегирани

дейности                                                                                381 204 лв.

 • Извършени плащания от/за сметки за СЕС /нето/        - 95 204 лв.
 • Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки

за средствата от ЕС                                                                - 7 364 лв.                           

 • Чужди средства от други лица   (-)                                 - 19 356 лв.
 • Задължения по търговски кредит                                      39 000 лв.
 • Задължения по търговски кредит  (-)                              -  39 000 лв.
 • Преходен остатък по дейности държавна отговорност   2 130 341 лв.

                        Всичко държавни приходи:                    38 015 693 лв.

 

Общински приходи:

 • Данъчни приходи                                                            10 281 000 лв.
 • Неданъчни приходи                                                        12 803 565 лв.
 • Трансфери за местни дейности:

 – обща изравнителна субсидия                                                1 783 300 лв.

– зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

                                                                                                   176 600 лв.  

 • Целева субсидия от Републиканския  бюджет за капиталови разходи                                                                           1 374 500 лв.
 • Трансфери   между бюджетни сметки (-)                            - 72 000 лв.
 • Временни безлихвени заеми между бюджети и

сметки за средствата от ЕС (-)                                                    - 253 000 лв.

 • Погасяване на дългосрочен заем (-)                                - 1 559 713 лв.
 • Погасяване на търговски кредит        (-)                            - 258 050 лв.
 • Друго финансиране –предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации  (-)                                     - 864 540 лв.
 • Преходен остатък от общински дейности                         6 699 663 лв.

                    Всичко общински приходи:                                30 111 325 лв.

 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ:                                                               68 127 018 лв.

За дейности държавна отговорност                                    38 015 693 лв.

За общински дейности                                                          30 111 325 лв.

 

  Бюджетът на община Хасково, съгласно показателите по чл.45 от ЗПФ е представен в Приложение №1а, Приложение №6а и Приложение №17а.

 

2.Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки от Европейския съюз, съгласно Приложение №8.      

3. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2017 г. в размер на 8 830 004 лв. съгласно Приложение № 3.

 

 • за държавна отговорност                                             2 130 341 лв.
 • за общински отговорност                                             6 699 663 лв.                                    4.Приема план за разпределение на капиталовите разходи за 2018 г., съгласно Приложение № 7б, като:                                                                                                                                   4.1.Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 374 500 лв. (1 000 000 лв. за ремонтни дейности/асфалтиране на уличната инфраструктура в селата, съгласно Опис 1 и 374 500 лв. за ремонт на общинска пътна мрежа)  
 • 4.2. Приема разчет за разходите, които се  финансират чрез §40-00 "Постъпления от продажба на нефинансови активи" в размер на 860 000 лв., съгласно Приложение №7в.

5.      Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 300 000 лв.

6.      Одобрява финансовата рамка на второстепенните разпоредители  с бюджет в община Хасково за 2018 г. съгласно Приложение №5а.

7.       Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 г., съгласно Приложение №16.

8. Приема следните лимити за разходи:

8.1.           Средства за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от  3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

8.2.            Представителни разходи на Кмета в размер на 25 000 лв.;

8.3.            Представителни разходи за Общински съвет в размер на 15 000 лв.;

8.4.           За работно облекло в общинските предприятия и дейностите, чиято издръжка е „местна отговорност“ (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до 250 лв. на служител;

8.5.            За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби  в размер на 20 000 лв;

8.6.            За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни проблеми в размер на 75 000 лв;

8.7. Еднократни  финансови помощи за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно Правилник за реда, начина и условия за предоставянето им в размер на 20 000 лв. 

9. На основание чл. 94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават сумата от 8 357 849 лв.

10. Одобрява максималния размер на поетите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината 2018 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от 27 859 496 лв.

11. Утвържда разчет за целеви разходи:

11.1. За членски внос в размер до 20 000 лв. 

11.2 Помощи за  погребения в размер на 310 лв. (с ДДС) за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. (с ДДС) за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.

11.3. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по Приложение № 9.

11.4.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименните списъци представени от ръководителите на второстепенните звена и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.

12. Одобрява план – сметка по Закона за опазване на околната среда за приходите и разходите от такса битови отпадъци, съгласно Приложение №10а;

13.  Утвърждава годишен разчет на субсидии за:​

13.1. За Сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи в размер до 30 000 лв. общо.

13.2. За читалищата сумата в размер на 540 140 лв., разпределени, съгласно Приложение №11.

13.3. Определя субсидия за читалища, културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2018 г. в размер на 150 000 лв., съгласно Правила, определени от Общински съвет.

13.4. Определя субсидия за спортни клубове на територията на Община Хасково за 2018 г. в размер на 400 000 лв., съгласно Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково.

13.5. Одобрява еднократна финансова помощ за спортисти, постигнали високи резултати на участия в европейски, световни първенства, олимпийски игри и за участия на младежи и ученици на международни олимпиади в общ размер до 10 000 лв.

14. Одобрява за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – 40 000 лв. за финансиране разходи за ел.енергия през 2018 г.

 

15. Възлага на кмета да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. Срокът на погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година.

           17. – отпада.

           18. Упълномощава кмета да отразява служебно промените по общинския бюджет с размер на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя/спонсора.

           19. – отпада.

 

           20. Определя размера на общинския дълг (съществуващ) при спазване на ограниченията в чл. 32 от Закона за публичните финанси съгласно Приложение № 12.

           21. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:

           21.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2018 г., съгласно чл.40 от ЗПФ.

           21.2. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти.

           21.3. Разходи за храна, отопление и осветление на социалните и образователни заведения.

           21.4. Разходи за изпълнение на проекти по Оперативните програми на ЕС.

           21.5. Разходи за чистота.

           21.6. Просрочени разходи.

           22. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

           23. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

           24. Утвърждава планираните разходи, числеността на щатния и извънщатен персонал и средните месечни брутни заплати в частта местни дейности за 2018 г., съгласно Приложение №13.

           25. Приема Културен календар за 2018 г. на община Хасково  в  размер на 270 000  лв., съгласно Приложение №14.

           26. Приема Спортен календар за 2018 г. на община Хасково  в  размер на 80 000  лв., съгласно Приложение №15.

           27. – отпада.

           28. – отпада.

           29. Определя единен стандарт за „местна издръжка” в детските градини (ДГ) на делегиран бюджет в размер на 20 лв. на дете до 4-годишна възраст на месец и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.

           30. Определя от общинския бюджет за 2018 г. в частта за ’’местни дейности” годишен трансфер за финансиране на ДКТ ’’Иван Димов” в размер на 72 000 лв., съгласно сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.

           31. Компенсират се от бюджета на община Хасково до 6 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карта за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години. Издадената абонаментна карта трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването и е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.

           32. Компенсират се от бюджета на община Хасково издадени превозни карти за тролейбусен транспорт за деца с над 71% степен на увреждане и придружителя му.

           33. Одобрява списък на разпоредителите с бюджет съгласно Приложение №4.

           34. Приема за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета на община Хасково за 2018 г., съгласно Приложение №18.

           35. Възлага на кмета на общината да разпредели сумата от 129 000 лв. по бюджетите на училищата за охрана, съгласно Приложение №19.

           36. Възлага на кмета на общината да разпредели сумата от 25 000 лв. за младежки дейности към бюджета на ОП „Младежки център – гр.Хасково.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/