ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА
 
от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО:  Даване съгласие Община Хасково да 
          кандидатства по схема за безвъзмездна
          финансова помощ “Зелена и достъпна градска
          среда” с Проект: “Реконструкция и 
          благоустрояване на публични пространства за 
          осигуряване на зелена и достъпна градска 
          среда”
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е обявило процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за подаване на предложенията по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие". 
Община Хасково има проектна готовност и документална осигуреност с обекти, които могат да бъдат включени в гореупоменатата схема. 
С проект “Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда” се цели повишаване качеството на живот и съответните екологични условия. 
Жизнената среда ще се подобри с реконструкцията и благоустрояването на открити публични пространства – направа на нови настилки, осигуряване на достъпна архитектурна среда, монтиране на ново енергоспестяващо осветление, изграждане на поливни системи, ново озеленяване и парково и други елементи на градското обзавеждане, площадки за игра.
Съгласно схемата, безвъзмездната финансова помощ към кандидата не може да надвишава 95% от общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”, т.е. Община Хасково трябва да осигури задължителен собствен принос в размер на 5% от проектното предложение.
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект “Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда” по схема за безвъзмездна финансова помощ “Зелена и достъпна градска среда” по Операция 1.4. “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Регионално развитие”.
2. Предназначението на обекта на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на дейностите по проекта.
3. Елементите на подземната техническа инфраструктура са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване.
4. Дава съгласие Община Хасково да осигури собствен финансов принос в размер на 5 % от стойността на проекта.
 
 
инж.Георги Иванов
 
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
 
 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Иван Иванов– председател на Общински съвет - Хасково
 
ОТНОСНО: Вземане на решение за прекратяване на 
         дейността на „Център за кожно-венерически 
         заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В Общински съвет – Хасково постъпи Докладна записка от управителя на “Център за кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково, /вх.№29-18-5 от 19.12.2012 г./, в която ни уведомява, че поради недостатъчно финансиране, наличен персонал под изискуемия минимум и невъзможност за сключване на договор със Здравната каса за 2013 г., общинското лечебно заведение преустановява лечебната дейност за неопределен период. 
Със свое Решение №317 от 14.12.2012 г. Общински съвет – Хасково предложи на Министъра на здравеопазването да увеличи легловия лимит от 10 на 20 легла на „Център за кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково, с цел акумулиране на финансови средства или на основание чл.54, ал.3 от Закона за лечебните заведения да даде съгласие за прекратяване на лечебното заведение.
Съгласно представената ни справка за финансовото състояние на дружеството, за деветмесечието на 2012 г. е натрупана загуба в размер на 35 700 лв. 
Задълженията към доставчици за 2012 г. са в общ размер 90 800 лв.
Задълженията към персонала са 19 600 лв., към НОИ - 5 580 лв.
 
 
Предвид изложеното, считам, че е необходимо да се вземе решение за прекратяване на дружеството и откриване на процедура по ликвидация.
В тази връзка, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.154, ал.1, т.2 от Търговския закон, във връзка с чл.54 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Хасково реши:
1.Прекратява дейността на “Център за кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
2.На основание чл.156, ал.1 от Търговския закон, Общински съвет – Хасково открива процедура по ликвидация на “Център за кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
3.Определя срок на ликвидацията - 6 месеца, считано от влизане в сила на решението.
4.Определя за ликвидатор – Петър Калинов Петров.
5.Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 500 лева месечно.
6.Възлага на ликвидатора да предприеме необходимите действия по вписване в Търговския регистър.
 
 
 
Иван Иванов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО