СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

    1. На 22.12.2017 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково и на Наредбата за определяне на местните данъци в Община Хасково.

 

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 22.01.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.

 

 

    2. На 22.12.2017 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно:  приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Хасково

 

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 22.01.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.