СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

    1. На 21.12.2017 г. е публикувана Докладна записка от група общински съветници относно: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 21.01.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.

 

 

    2. На 21.12.2017 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на чл.26, създаване на чл. 26б/нов/ и чл.26в /нов/ от Раздел III, създаване на §7 /нов/ ПРЗ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 21.01.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.

 

    3. На 21.12.2017 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на чл.56 „Б” в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 21.01.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.

 

    4. На 21.12.2017 г. е публикувана Докладна записка от общинските съветници на Представителната група на Реформаторския блок в Общински съвет - Хасково относно: приемане на Правилник за финансово подпомагане на местни организации и творци в областта на културата.

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 21.01.2018 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.