ДО                                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От група общински съветници

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по  реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска  собственост Приложение №1 т.11.5

 

                  

Уважаеми колеги общински съветници,

 

На 03. 09. 2012 година ОБЩИНА ХАСКОВО представлявана от кмета на Общината - Георги Иванов и гл.счетоводител - Живка Делчева, като наемодател сключват  договор за наем с  „ЕМ Комфорт“ ООД Хасково, представлявано от Милена Михайлова Михайлова, като наемател. Чл. 1 от Договорът гласи:      “Наемодателят предоставя за временно възмездно ползване  следните недвижими имоти, публична общинска собственост,  представляващи паркоместа по плана на град Хасково както следва:

1.     До Бизнесцентър 2- ул. „Цар Освободител“ (до Орел) -20 бр. паркоместа

2.  Ул. „Васил Друмев“ и ул. „Преслав“ (до печатницата) -17 бр. паркоместа

3.     До хотел „Аида-УПИ II ,kв 549 а-47бр. паркоместа

4.     До Областен съвет-16+19 = 35 бр. паркоместа

5.     Пред Профсъюзен дом-кв.306-30 бр. паркоместа

6.     Срещу Промишлен пазар-кв.399(бул. „България“)-20бр. паркоместа

7.     21 век-УПИ II, кв.524-98 бр. паркоместа

8.     Пред „Комплекс 21 век“ улица -15 бр. паркоместа

9.     След Изчислителен център - 30 бр.паркоместа

10. Зад ресторант „Република“ кв.399-21 бр. паркоместа

11.  Срещу градинката на Бизнесцентър 1, кв.412(дъгата)-20 бр. паркоместа

12.  Пред Младежки дом-кв.255-12 бр. паркоместа

13.   Кв. „Орфей“, ул „Ком“-УПИ VII,кв.651-66 бр. паркоместа”

 

В регистъра на Община Хасково няма недвижими  имоти, било то частна  или публична общинска собственост, паркоместа с определен брой. Има недвижими имоти земя и паркинги с определена квадратура, според актовете за общинска собственост. Предишният кмет Георги Иванов и главната счетоводителка Живка Делчева са сключили договора на база проведен търг за отдаване под наем на паркоместа след решение на Общински съвет –Хасково, като са предвидили заплащане само за терена на който е спрял автомобилът, но в същото време  не са предвидили клаузи в договора, от които да е видно, че наемателя ползва целия имот и трябва да плаща наем за цялата квадратура. Към настоящият момент наемателят заплаща 10 514, 10 лв. на месец. В Наредбата за началният размер на наемните цени и цени при разпореждане с обшинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  в Приложение № 1 т. 11.1, са предвидени цени за ползване терени   за търговска дейност: за първа зона 5,00 лв. кв.м., за втора зона 4,00 лв. кв.м., за трета зона 2,00 лв. кв.м. По  този начин сключен договорът,  Община Хасково губи  големи суми , необходими за  общинския бюджет.  За да поправим тези щети ние общинските съветници, които сме полагали клетва да служим честно и отговорно на избирателите си, водени от принципа за прозрачност в работата  ни  и за да осигурим повече средства  за разпределение  за децата, за хора в неравностойно положение, за спорт,  култура  и други дейности, трябва да коригираме цената за наем в договора,  актуализирайки я, като тя бъде в синхрон с Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и  разпореждане с общинска собственост, като обхваща целия имот ползван от наемателя.

Едно паркомясто по норматив заема 12,50 кв.м.. Останалата част от  имота се ползва също при паркирането на автомобила и излизането му от паркинга.  За да получим реалната базисна цена за отдаването под наем на тези недвижими имоти, трябва да включим цялата квадратура на имотите. За паркингите до:

1.     До Бизнесцентър 2- ул. „Цар Освободител“(до Орел) -20 бр. паркоместа с площ 477 кв.м

2. Ул. „Васил Друмев“ и ул. „Преслав“ (до печатницата) -17 бр. паркоместа с площ 212.50 кв.м

3.     До хотел „Аида-УПИ II , kв 549 а-47 бр. паркоместа с площ 1477 кв.м

4.     До Областен съвет-16+19 = 35 бр. паркоместа с площ 1359 кв.м

5.     Пред Профсъюзен дом-кв.306-30 бр. паркоместа с площ 365 кв.м

6.     Срещу Промишлен пазар-кв.399(бул. „България“) -20 бр. паркоместа с площ 385 кв.м

7.     21 век-УПИ II, кв.524-98 бр. паркоместа с площ 2470 кв. м

8.     Пред „Комплекс 21 век“ улица -15 бр. паркоместа с площ 187.50 кв. м

9.     След Изчислителен център - 30 бр.паркоместа с площ 375 кв.м

10. Зад ресторант „Република“ кв.399-21 бр. паркоместа с площ 346 кв.м

11. Срещу градинката на Бизнесцентър 1, кв.412(дъгата)-20 бр. паркоместа с площ 391 кв. м

12. Пред Младежки дом-кв.255-12 бр. паркоместа с площ 230 кв.м

13. Кв. „Орфей“, ул „Ком“-УПИ VII,кв.651-66 бр. паркоместа с площ 3146 кв.м

 

Общо паркоместата за първа зона са: 365 бр с общо заета площ 8275 кв. м. Така минималната сума, която трябва да плаща наемателя за  първа зона  съгласно Наредбата, е :  8275 кв. м X 5,00 лв=41 375 лв.  За трета зона  имаме  66 бр. паркоместа със заета площ 3146 кв.м. Сумата, която трябва да плаща наемателя на месец, е: 3146 кв. м X 2,00 кв. м =6 292 лв.

 Реалната базисна цена за паркомясто в първа зона за един кв.м е 41 375 лв. : 4562,5 кв.м за паркомясто =9,07 лв. на кв.м.

За трета зона базизната цена е: 6 292 лв.: 825 кв.м =7,63 лв. на кв.м.

Съгласно чл.4 ал.2 от Договора: „Наемодателят може да предлага актуализиране на наемната цена на всеки три месеца, с оглед  компенсиране на инфлационните процеси до размера на официалния индекс на инфлация за предходния период по данни на НСИ.  Наемодателят задължително предлага актуализиране наемната цена, когато е по-ниска от базисните наемни цени на общинските имоти, приети с Решение на Общински съвет-Хасково. За актуализиране на наема страните подписват анекс“. 

         В Приложение №1 на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост са определени базисните наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на общинска собственост.

В т.11.5 от същото Приложение, са определени цените за кв.м  за отдаване под наем на общински паркоместа, които към настоящия момент са следните:

11.5. За паркоместа:

          -  първа зона                     - 2,50 лв.

          -  втора зона                     -  1,50 лв.

          - трета зона                      -  1,00 лв.

          - четвърта и пета зона      -  1,00 лв.

След всичко изнесено по горе, предлагаме Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.8 от ЗОС Общински съвет-Хасково изменя Приложение №1 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

 

    §1 В Приложение № 1 Базисни наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на общинска собственост

 

         11.5  За паркоместа:

          -  първа зона                       -  9,07 лв.

          -  втора зона                         - 7,63 лв.

          -  трета зона                          - 7,63 лв.

          -  четвърта и пета зона       -  2,00 лв.

 

        

                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

 

                                      Антон Иванов

                                     Златко Марчев

                                     Иван Станчев

                                     Росен Пеянков

                                     Антони Пашов

                                     Стойка Стайкова

                                     Димитър Шалапатов

                                      Митко Петров

                                      Атанас Асенов

                                      Румен Стоянов

                                      Митко Полихронов

                                      Лилия Консулова

                                      Тодор Тодоров

                                      Гергана Бояджиева