ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

               от  Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО : Изменение на Наредбата за определянето и администрирането

                   на местните такси и цени на услуги на територията на Община

                   Хасково и на Наредбата за определяне на местните данъци в

                   Община Хасково.

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         Съгласно действащата редакция на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, в Раздел IV, чл.31, ал.1-5 се регламентира определената  туристическа такса, както  начина и условията  на внасяне, а именно:

         „1. Таксата се заплаща от ползвателя на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

         2. Таксата се определя на ден на човек както следва:

          - за частни квартири и пансиони - 0.60 лв.;

         - къмпинги, мотели и хотели 1 звезда - 0.80лв.;

          - къмпинги, мотели и хотели 2,3,4 и 5 звезда - 1.00лв.

         3. Таксата на лица до 18 годишна възраст, жените над 55 и мъжете над 60 години - 50% от определената  по ал.2.

         4. Таксата се събира от физическите и юридическите лица,които предлагат услугата „нощувка“ в средствата за подслон и места за настаняване едновременно със заплащане на услугата.

         5. Събраната такса се внася в бюджета на общината до 15-то число на месеца,следващ месеца през който е събрана.”

         „Туристическата такса“ е преобразувана в местен данък -„Туристически данък“, регламентиран в чл.61р , чл.61с и  чл.61т в Раздел VII от Закона за местните данъци и такси“,  както следва:

        „Чл.61р ал.1 С туристически данък се облагат нощувките;

ал.2 Данъчно задължени са лицата предлагащи нощувки;

ал.3 Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма;

ал.4 Данъкът задължително се посочва отделно в документа,издаден от данъчно задълженото лице към лицето ползващо нощувка.

ал.5 Лицата по ал. 2  подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната година.

        Чл.61с ал.1 Общинския съвет определя с наредбата по чл.1,ал2 размера на данъка в граници от 0.20лв. до 3.00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване.

        ал.2 Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя,като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.1

        Съгласно чл.61с , ал.3 дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца,следващ месеца,през който са предоставени нощувките.”

        С цел актуализиране на горепосочените текстове с последните изменения и  действащите  към момента разпоредби  съгласно ЗМДТ, предлагам :

         I. Да отпадне чл.31 от Наредбата за определянето и администрирането на   местните такси и услуги на територията на Община Хасково в Глава втора  “Местни такси“ - Раздел IV “Туристическа такса“.

         II. Да се създаде нов чл.10 в Наредбата за определяне на  местните данъци в Община Хасково със следния текст :

         „Чл.10 (1) Данъкът се заплаща от ползвателя на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

         (2) Данъкът се определя на ден на човек, както следва:

         - за категория  1 звезда - 0.60 лв.;

         - за категория  2 звезди - 0.80лв.;

          - за категория 3, 4 и 5  звезди- 1.00лв.

         (3) Данъкът се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата „нощувка“ в средствата за подслон и места за настаняване едновременно със заплащане на услугата.

         (4) Събраният данък  се внася в бюджета на общината до 15-то число на месеца, следващ месеца през който е събрана.”

         Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното :

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е:     

 

 

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.61р, ал.1 до ал.5; чл.61с и чл.61т  от  ЗМДТ, Общински съвет -  Хасково реши:

          §1 Отпада чл.31 от Глава втора  “Местни такси“ - Раздел IV “Туристическа такса“ в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

         §2  Създава нов чл.10 в Наредбата за определяне на  местните данъци в Община Хасково , както следва :

          „Чл.10 (1) Данъкът се заплаща от ползвателя на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

         (2) Данъкът се определя на ден на човек, както следва:

         - за категория  1 звезда - 0.60 лв.;

         - за категория  2 звезди - 0.80лв.;

         -  за категория 3, 4 и 5  звезди- 1.00лв.

         (3) Данъкът се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата „нощувка“ в средствата за подслон и места за настаняване едновременно със заплащане на услугата.

         (4) Събраният данък  се внася в бюджета на общината до 15-то число на месеца, следващ месеца през който е събрана.”

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                   /Добри Беливанов /