ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

                                     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

          от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за цялостната организация по

                   поемането, обслужването и управлението на общинския

                   дълг на Община Хасково

 

 

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

       През 2017 г. в Община Хасково бе извършен одит от екип на Сметна палата за периода от 2015 г. до 2016 г. Една от изследваните области беше „Възникване и управление на общинския дълг“. При разглеждане на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, приета с Решение №538 от 31.01.2014 г. на Общински съвет – Хасково, бяха установени несъответствия със Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг. Подпомагането на прилагането на ЗОД е част от тази Наредба. Предвид това, че Наредбата не е променяна от гласуването й, препоръката на Сметна палата е за изготвяне на отделна Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемането на дългосрочен общински дълг от общината.

        Предлаганият проект на Наредбата е разработен в съответствие с действащите към настоящия момент нормативни актове.

        Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е:

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково приема Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Хасково.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/