ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

От Добри Беливанов – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: изменение и допълнение на чл.26, създаване на чл. 26б/нов/ и чл.26в /нов/ от Раздел III, създаване на §7 /нов/ ПРЗ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

От 01 август 2016 г. са в сила няколко основни нормативни документа на Министерството на образованието и науката, които регламентират дейността на училищното и предучилищно образование, а именно: Закона за предучилищното и училищното образование /Обн. ДВ. бр.79/2015 г./,Наредба № 5 за предучилищното образование /Обн. ДВ. бр.46/2016 г./ и Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование /Обн. ДВ. бр.68/ 2016г/.

 

Новите положения са:

- член 14 от Наредба № 5  за предучилищното образование определя, че то се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация, като целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи, почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната - за отделно дете извън групите. Почасовата организация е за деца на 3-4 - годишна възраст в рамките на три последователни астрономически часа. Извършваща се в сутрешния прием, когато се провеждат педагогическите ситуации само през учебно време, съгласно чл.17 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование.

- в новия закон и наредби се заменят наименованията „Целодневна детска градина” и „Обединено детско заведение” с „Детска градина”, като съгласно §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, заварените към влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование общински обединени детски заведения и целодневни детски градини продължават дейността си, като общински детски градини. Обединени ученически общежития продължават дейността си като Център за подкрепа за личностно развитие – Обединени ученически общежития - Кариерно ориентиране и консултиране.

В ЗМДТ е направена промяна в  чл 6 ал. 1, буква „г“ в сила от 01.01.2018 г., където изрично е изведено да се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата.

Тази такса, няма да възстановява в пълен размер разходите на Община Хасково по предоставената по същество социална услуга.

Това налага, Общински съвет да вземе решение разходите до пълният им размер да се покриват от общинския бюджет, като защита на обществен интерес .       

В член 26, Раздел III на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, във връзка с чл. 6, ал.1, т.”в” и чл.6 ал.2 от Закона за местните данъци и такси са регламентирани дължимите такси за ползване на детски ясли, детски кухни и детски градини, както и преференциите за определени групи от ползвателите на тези институции.

Значим обществен интерес е предоставяне на облекчение за родителите и семействата на финансовата тежест по отглеждането и възпитанието на децата.

В тази насока са и действията на държавата чрез осигуряване на  помощи за отглеждане на деца, така както и по отношение на разширяване на кръга на лицата, ползващи подпомагане за отглеждане и възпитание  на деца, чрез  увеличение на праговете  за размера на доходите.  

По този начин се осигурява допълнитела подкрепа на семействата и децата.

Финансовият стимул в тази посока, следва да отчетем и приложим при осъществяване на социалната политика в  Община Хасково.   

Бюджетът на Община Хасково дава възможност при вземане на решение от страна на Общински съвет, свързано с осигуряването на допълнително подпомагане и за пълноценната интеграция,социализация, възпитание и образование на децата, посещаващи общинските детски градини.

Със законодателните промени следва да се разгледат и основните параметри на разходната част за  въвеждане на облекчения чрез  поемане на част от размера на таксите от страна на Община Хасково:

Цената на храната в детските заведения е 3,90 лв. с ДДС, формирана от цената на един храноден, по „Договора за възлагане на обществена поръчка” от 17.07.2017 г. с изпълнител „ВНП Фасилити” ЕООД .

Допълнителна подкрепяща закуска в размер на 0,60 лв. с ДДС се финансира от държавата, но само за 5 и 6 - годишните. Храната, която се предлага на децата е съобразена и се приготвя изцяло по изискванията за здравословно хранене, въведени от „Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения”.

Същата въвежда редица изисквания за качеството на храната, които са задължителни и които повишават нейната себестойност.

Предвид гореизложеното и съобразно прогнозните възможности на проекта за бюджет на Община Хасково за 2018 г., предлагам да се извърши намаляване на стойността на таксата по „Дейности по хранене на децата в задължителното предучилищно образование“, извън финансираното от държавата. /Деца на възраст 5 и 6 години/.

 

Таксата  да бъде намалена, посредством поемане на  определен процент от страна на Общината.

 

Пълният размер и реалната стойност на храната на децата от подготвителните групи в детските градини в община Хасково до момента е заплащана изцяло и само от родителите на децата.

Тежестта на помощта за семействата и родителите, които  Община Хасково ще поеме възлиза на 39% от реалната стойност .

По този начин  тежестта за семействата и родителите ще бъде намалена до 61%.

На годишна база тежестта за Община Хасково ще възлезе /на база данни от предходни години/ в размер на приблизително 350 000 лв.

Тези средства по същество ще останат в семейните бюджети за повишение на качеството на живот да подрастващите.

 

В предложените изменения се предвижда и намаление на постоянната такса за детска градина на 2- 4 - годишните деца.

Предлаганото намаление е в размер на 20% от постояната месечната такса, като  това намаление също е предвидено да се поеме от  бюджета на Община Хасково  за 2018 година.

Реалната издръжка за 2017 година възлиза на 112 лева на дете и включва: храна, медикаменти, постелен  инвентар, учебни разходи, материали, вода, горива, енергия, текущи ремонти и застраховки.

До момента тази издръжка е споделена в съотношение 59 % за Община Хасково и 41% за родителите.

След приемане на тази промяната,  съотношението по споделената отговорност по издръжка на дете в общинска детска градина,  ще се промени в полза на децата, техните семейства и родители, както следва:  за Община Хасково  64%, а за  родителите ще останат за доплащане само  36% от разходите на реалната издръжка на дете .

Предвижда се нова нормативна възможност за осъществяване на почасово посещение на детска градина.

Тази възможност следва да намери отражение в настоящите редакции за обхващане на по широк кръг деца в детските заведения. 

Това дава възможност за гъвкави форми на обучение, интеграция и социализация на децата, съобразно динамиката на обществените отношения.

Тази възможност ще даде и свобода на детските заведения чрез правилна организация да повишат своите приходи, както и до голяма степен ефективно да използват педагогическия си ресурс. 

 

Не на последно място, настъпилите промени в терминологията и формите на обучение в цитиранете по-горе нормативни документи, действащи в системата на предучилищното и училищното образование, налагат извършваането на промяна в Раздел III на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

 

 

 

Досегашният текст на член  26, а именно:

 

Чл.26.(1) За ползване на Целодневни детски градини и Обединени детски заведения родителите или настойниците дължат месечни такси, както следва :

а/ за Седмични детски градини;

б/ за Целодневни детски градини и Обединени детски заведения:

- За града;

- За селата;

 (2) За Седмични детски градини размерът на таксата е, както следва: 50 лв. присъствена такса + 10 лв. постоянна месечна такса, която не се влияе от посещаемостта на децата./изм. с Решение №524 от 30.06.2006 г., Решение №485 от 26.02.2010 г. и Решение №98 от 24.02.2012 г./ /ОТМЕНЕН с РЕШЕНИЕ №511 от 06.12.2013 г./

 

(3) За Целодневни детски градини и Обединени детски заведения, размерът на месечната такса е, както следва:

а/ за град Хасково - 45 лв. такса, от които 25 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на детето и 20 лв. диференцирана част. /изм. с Решение №33 от 29.12.2015 г./

б/ за селата – 45 лв. такса, от които 15 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта на дететои 30 лв. диференцирана част. /изм. с Решение №664 от 25.07.2014 г./

в/ за 5 и 6-годишните, посещаващи подготвителните групи в детските градини по реда на чл.20, ал.2 от ЗНП, се заплащат само разходите за храна в размер на 3.30 лева на ден. Посещаващите подготвителните групи в детските градини по селата, заплащат реалния размер на разходите за храна. 5 и 6-годишните деца, посещаващи подготвителни групи, ползват всички преференции по отношение на разходите за храна, касаещи и таксите за ползване на детски градини. /приет с  Решение №545 от 31.01.2014 г./

 

(4) Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление за:

- Деца сираци;

- Деца на самотен родител;

- Деца, на които двамата родители са редовни студенти;

- Деца със специални образователни потребности.

- Деца, отглеждани в приемни семейства

/доп. с Решение №192 от 29.10.2004 г., Решение №98 от 24.02.2012 г. и Решение №168 от 01.06.2012 г./

 

(5) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, дължимата такса за второто дете се заплаща с 50% намаление. /изм. с Решение №545 от 31.01.2014 г./

 

(6) Когато повече от две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата се заплаща в размер на 50 % намаление за първото дете, 25 % за второто дете, а за трето, четвърто и всяко следващо дете, такса не се заплаща.

 

(7) Не се заплаща такса за :

- Деца, на които единият от родителите е с над 75% инвалидност;      /изм. с Решение №98 от 24.02.2012 г./

- Деца, на които единият родител е загинал при производствени аварии и природни бедствия;

/изм. с Решение №98 от 24.02.2012 г./

- Деца, на които единият родител е загинал при изпълнение на служебен дълг;

/изм. с Решение №98 от 24.02.2012 г./

- Деца, с увреждания 70% и над 70%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. /доп. с Решение №45 от 29.01.2016 г./

 

(8) Не се заплаща такса:

- Когато детското заведение не работи поради продължителен ремонт, аварии или природни бедствия;

- Когато детското заведение временно не работи със заповед на Кмета на Общината за посочения период;

- Когато детето отсъства по здравословни причини, удостоверено с медицински документ;

- Когато детето отсъства продължително време по семейни причини, ако това е удостоверено с писмено заявление от родителите, но не повече от 30 дни. За периода от 15 септември – 31 май, /за учебна година/ в подготвителните групи се допуска отсъствие на децата само по уважителни причини.

- При отсъствие на дете не се заплаща диференцираната част от таксата за времето, през което то ще отсъства, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение /заплаща се само постоянната част от таксата/. /изм. с Решение №531 от 20.12.2013 г./

 

(9) За ползване на намаленията по ал.4 и освобождаването от такса по ал.7, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи преференцията.

 

(10) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

 

 

Да се промени както следва:

 

Чл.26.(1) За ползване на детски градини с целодневна форма на обучение в града и в селата, родителите или настойниците дължат  такси.

 

(2) За детски градини в града и в селата, размерът на таксите е, както следва:

а/ за град Хасково - 20 лв. постоянна месечна такса, която не се влияе от посещаемостта на детето и такса за дейностите по хранене на децата  в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.

б/ за селата - 15 лв. постоянна месечна  такса, която не се влияе от посещаемостта на детето и такса за дейностите по хранене на децата  в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.

в/ за 5 и 6-годишните, посещаващи подготвителните групи в детските градини в града и в селата, по реда на чл.8,ал.1 вр. чл.9, ал.1 вр. ал. 4 от ЗПУО, вр. чл 6 ал. 1, буква „г“ от ЗМДТ, се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата в размер на 2.00 лева на присъствен ден. Пет и шест годишните деца, посещаващи подготвителни групи, ползват всички преференции по отношение на разходите за храна.

 

(3) Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление за:

- Деца сираци;

- Дете с един родител;

- Деца, на които двамата родители са редовни студенти;

- Деца със специални образователни потребности;

- Деца, отглеждани в приемни семейства;

 

 (4) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, дължимата такса за второто дете се заплаща с 50% намаление.

 

 (5) Когато повече от две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата се заплаща в размер на 50 % намаление за първото дете, 25 % за второто дете, а за трето, четвърто и всяко следващо дете, такса не се заплаща.

 

(6) Не се заплаща такса за :

- Деца, на които единият от родителите е с над 75% инвалидност;

- Деца, на които единият родител е загинал при производствени аварии и природни бедствия;

- Деца, на които единият родител е загинал при изпълнение на служебен дълг;

   - Деца, с увреждания 70% и над 70%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.

 

(7) Не се заплаща такса:

- Когато детското заведение не работи поради продължителен ремонт, аварии или природни бедствия;

- Когато детското заведение временно не работи със заповед на кмета на общината за посочения период;

- Когато детето отсъства по здравословни причини, удостоверено с медицински документ, за цял календарен месец;

- Когато детето отсъства продължително време по семейни причини, ако това е удостоверено с писмено заявление входирано от родителите в предходния месец, за цял календарен месец за периода от месец юни до месец август включително. За периода от 15 септември – 31 май, /за учебна година/ в подготвителните групи се допуска отсъствие на децата само по уважителни причини.

- При отсъствие на дете не се заплаща таксата за дейностите по хранене на децата за времето, през което ще отсъства, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение /заплаща се само постоянната такса /.

 

(8) За ползване на намаленията по ал.4 и освобождаването от такса по ал.7, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи преференцията.

 

(9) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

       Чл.26б /нов/ За деца на почасова организация в детските градини, родителите или настойниците  дължат такси. 

Постоянна такса в размер на 0.75 лв., която не се влияе от посещаемостта и дневна  такса за дейностите по хране на децата – 1.32 лв.;

        Чл.26в /нов/ За деца на полудневна организация на учебния процес в задължителна форма на предучилищно образование /5-6 -годишни/ не се заплаща такса за дейностите по хране.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7/нов/ от ПРЗ,заменя се навсякъде думата „общежитие“ с Център за подкрепа за личностно развитие – Обединени ученически общежития - Кариерно ориентиране и консултиране.

 

 

Предвид гореиизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

 

 

                         

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и във връзка с чл.6, ал.1,т.“в“ и т.“г“ и чл.6,ал.2 от Закона  за местните данъци и такси,  Общински съвет Хасково:

 

1.     Изменя и допълва чл.26 и създава нов член 26б и 26в, създаване на §7 /нов/ от Преходните и заключилни разпоредби от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 Чл.26.(1) За ползване на детски градини с целодневна форма на обучение в града и в селата, родителите или настойниците дължат  такси.

 

(2) За детски градини в града и в селата, размерът на таксите е, както следва:

а/ за град Хасково - 20 лв. постоянна месечна такса, която не се влияе от посещаемостта на детето и такса за дейностите по хранене на децата  в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.

б/ за селата - 15 лв. постоянна месечна  такса, която не се влияе от посещаемостта на детето и такса за дейностите по хранене на децата  в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.

в/ за 5 и 6-годишните, посещаващи подготвителните групи в детските градини в града и в селата, по реда на чл.8,ал.1 вр. чл.9, ал.1 вр. ал. 4 от ЗПУО, вр. чл 6 ал. 1, буква „г“ от ЗМДТ, се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата в размер на 2.00 лева на присъствен ден. Пет и шест годишните деца, посещаващи подготвителни групи, ползват всички преференции по отношение на разходите за храна.

 

(3) Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление за:

- Деца сираци;

- Дете с един родител;

- Деца, на които двамата родители са редовни студенти;

- Деца със специални образователни потребности.

- Деца, отглеждани в приемни семейства

 

 (4) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, дължимата такса за второто дете се заплаща с 50% намаление.

 

 (5) Когато повече от две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата се заплаща в размер на 50 % намаление за първото дете, 25 % за второто дете, а за трето, четвърто и всяко следващо дете, такса не се заплаща.

 

(6) Не се заплаща такса за:

 

- Деца, на които единият от родителите е с над 75% инвалидност;

- Деца, на които единият родител е загинал при производствени аварии и природни бедствия;

- Деца, на които единият родител е загинал при изпълнение на служебен дълг;

- Деца, с увреждания 70% и над 70%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.

 

 (7) Не се заплаща такса:

 

- Когато детското заведение не работи поради продължителен ремонт, аварии или природни бедствия;

- Когато детското заведение временно не работи със заповед на кмета на общината за посочения период;

- Когато детето отсъства по здравословни причини, удостоверено с медицински документ, за цял календарен месец;

- Когато детето отсъства продължително време по семейни причини, ако това е удостоверено с писмено заявление входирано от родителите в предходния месец, за цял календарен месец за периода от месец юни до месец август включително. За периода от 15 септември – 31 май, /за учебна година/ в подготвителните групи се допуска отсъствие на децата само по уважителни причини.

- При отсъствие на дете не се заплаща таксата за дейностите по хранене на децата за времето, през което ще отсъства, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение /заплаща се само постоянната такса /.

 

(8) За ползване на намаленията по ал.4 и освобождаването от такса по ал.7, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи преференцията.

 

(9) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

Чл.26б /нов/ За деца на почасова организация в детските градини, родителите или настойниците  дължат такси. 

Постоянна такса в размер на 0.75 лв., която не се влияе от посещаемостта и дневна  такса за дейностите по хране на децата – 1.32 лв.;

Чл.26“в“ /нов/ За деца на полудневна организация на учебния процес в задължителна форма на предучилищно образование /5-6- годишни/ не се заплаща такса за дейностите по хранене.

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7 /нов/ от ПРЗ, заменя се навсякъде думата „общежитие“ с Център за подкрепа за личностно развитие – Обединени ученически общежития - Кариерно ориентиране и консултиране.

 

 

 

 

Кмет на Община

Хасково:

 

 

/Добри Беливанов/