ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от  Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на чл.56 „Б” в Наредбата за определянето и

                    администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на

                    Община Хасково.

 

   Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В чл.56 „Б”, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, са били определени цените на услуги, извършвани от Регионална библиотека “Хр. Смирненски” -  Хасково, съгласно Решение №315 от 29.05.2009 г. на Общински съвет – Хасково.

 През 2016 г., ал.7 на чл.56 „Б” от цитираната Наредба е била оспорена пред Административен съд – гр.Хасково С Решение №331 от 25.11.2016 г. на ХАС, ал.7 на чл.56 „Б” бе отменен.

С вх.№18-01-7 от 28.11.2017 г. е постъпила Докладна записка от директора на РБ „Хр.Смирненски” - Хасково, с която се иска таксите на специализираните библиотечни услуги в Регионална библиотека „Христо Смирненски“ - Хасково да бъдат включени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково .

Предложението за включване отново на ал.7 на чл.56 „Б” в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, е съобразно  Решение № 331 на Административен съд – Хасково от 25.11.2016 г., във връзка със ЗМДТ и на основание чл.50-52 на Закона за обществените библиотеки (ЗОБ).

Промените на таксите на специализираните библиотечни услуги са във връзка с навлизащите дигитални технологии в работата на библиотеката, отговарящи на очакванията на потребителите. Новите такси на платени услуги са обсъдени на Дирекционен съвет от 24.11.2017 г.

Според чл. 62 от ЗОБ, тези средства ще се разходват за финансиране дейността на библиотеката, включително за внедряване на нови технологии и създаване и поддържане на автоматизирана библиотечно-информационна мрежа, развитие на библиотечните колекции, дигитализация на културното наследство, научноизследователски проекти и програми.

Към Докладната записка прилагам  Аргументация от директора на Регионална библиотека „Хр.Смирненски” – гр.Хасково на предложените промени в ценоразписа на услугите, които се извършват в институцията.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

           §1 В чл.56 “Б”, се създава ал.7 с текст: „Цени на услуги, извършвани от Регионална библиотека “Христо Смирненски” – Хасково” :

Наименование на услугата

Единица мярка

Такса в лева

1.

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ ( МЗ и ММЗ)

1.1

Междубиблиотечно заемане от други библиотеки в страната

1 заявка

2.00 лв. + такса на съответната библиотека+пощ. разходи

1.2.

Международно междубиблиотечно заемане

1 заявка

2.00 лв. + такса на съответната библиотека+пощ. разходи

2.

ПИСМЕНИ БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ

2.1.

Хринологичен обхват до 5 години

1брой  библиографско описание

0.10 ст.

2.2.

Хринологичен обхват до 10 години

1брой  библиографско описание

0.20 ст.

2.3.

Хринологичен обхват над 10 години

1брой  библиографско описание

0.30 ст.

2.4

Повторно ползване на изготвена библиографска справка

1брой  библиографско описание

0.05 ст.

2.5.

Изготвяне на писмена фактографска справка

 

1 стр.

2 лв.

3.

ДОСТЪП ДО ВЪНШНИ МРЕЖОВИ РЕСУРСИ  И  БАЗА  ДАННИ

3.1

Ползване платени електронни ресурси

 

1 час

1.00 лв.

3.

КОПИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА

3.1.

Формат А4   черно/бяло          

                                

едностранно

0,05 лв.

3.2.

Формат А4   черно/бяло      

 

двустранно

0.10 лв.

3.3.

Формат А4   цветно

 

едностранно

0.60 лв.

3.4.

Формат А4   цветно

 

двустранно

1.20 лв.

3.5.

Формат А3   черно/бяло             

                             

едностранно

0.10 лв.

3.6.

Формат А3   черно/бяло             

                             

двустранно

0,20 лв.

3.7.

Формат А3    цветно

 

едностранно

1,20 лв

3.8.

Формат А3    цветно

 

двустранно

2.40 лв.

4.

МУЗИКАЛЕН ЗАПИС/ДИГИТАЛИЗИРАНЕ

4.1.

Запис на собствен носител

 

1 минута

0.10 лв.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/

 

 

 

 

 

Изготвил: Златка Караджова - Директор Дирекция ХДОН

 

 

 

 

 

 

 

МА/МП

  

Прикачени файлове