ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ГРУПА НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на местни организации и творци в областта на културата.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Един от най-важните обществени ангажименти на всяка община е да подпомага развитието на местната култура. Въпреки споровете относно начина за финансовото подпомагане на местните любителски организации и състави, осъществяващи дейности в областта на културата, както и на част от общинските читалища ние, общинските съветници от представителната група на Реформаторския блок, сме обединени около становището, че в бюджета на Община Хасково трябва да бъдат заделени средства за подпомагане на дейността на местните културни организации и творци.

Предстои приемането от Общинския съвет на бюджета на Община Хасково за финансовата 2018 г. Надяваме се, че заявеното от нас желание в този бюджет да бъдат заделени средства за финансово подпомагане на културата, ще бъде осъществено. Ние, общинските съветници от представителната група на Реформаторския блок, ще настояваме за това. Също така сме убедени, че разпределението на средствата за подпомагане на културата трябва да става при пълна прозрачност и напълно справедливо, на основата на ясни правила, стимулиращи инициативността и креативността на действащите в областта на културата творци.

 

 

Предвид гореизложеното предлагаме Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

                                     

                               

Р Е Ш Е Н И Е :

 

 

 

На  основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т. 8 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет – Хасково приема Правилник за финансово подпомагане на местни организации и творци в областта на културата в Община Хасково.

 

 

         Приложение: Правилник за финансово подпомагане на местни организации и творци в областта на културата в Община Хасково и формуляр за кандидатстване.

 

 

 

 

 

 

 

Председател на Представителна

група на Реформаторски блок:

                                     /Антони Пашов/