ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от група общински съветници

 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от ЗНА, към предложения проект за приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, прилагаме мотивите си, отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от  ЗНА:

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

 

Проектът за изменение и допълнение на подзаконовия нормативен акт касае въвеждане на облекчение при ползването на услугата за посещение на детски градини и яслена група за всички деца, посещаващи детски заведения на територията на Община Хасково, на които поне единият от родителите е с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Хасково.

 

По този начин Община Хасково ще гарантира по-добър достъп до предучилищното образование за всички деца, посещаващи детски заведения на територията на Община Хасково, на които поне единият от родителите е с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Хасково. Ще се преодолеят финансовите затруднения пред семействата с малки деца, с което ще се сведе до минимум броя на отсъстващите деца или в положителен аспект ще се увеличи посещаемостта в градини и яслени групи. Ще се осигури възможност повече деца да могат да посещават детските заведения, с което ще се защити обществения интерес, като се окаже положителен  ефект върху цялостния процес на изграждане на по-добро общество чрез подобрен достъп до социализация и образование на децата. Посещаването на детски заведения ще доведе и до по-добра подготовка за училище и ще подобри като цяло уменията за общуване на децата.

Направени проучвания на МОН сочат, че децата, които не преминават през предучилищна подготовка,  по-трудно се адаптират към условията в училище и по-често отпадат от образователната ни система.

Основните проблеми, възпрепятстващи посещаването на детски градини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори и други. Наличието на финансови бариери, в т.ч. таксите за детски градини е сред основните причини много деца да не посещават детска градина.

Въвеждането на облекчение ще позволи на много социално слаби семейства да изпратят децата си на детска градина. Това ще помогне и на работещите родители, и на родителите с не дотам добри финансови възможности. С такава крачка пряко ще се повлияе на проблемите, свързани с демографската криза в нашия регион и ще се окаже помощ на младите семейства. Ще се насърчи раждаемостта, ще се стимулират младите хора да останат да живеят и работят в Община Хасково.

По-големият брой деца, посещаващи детските заведения ще гарантира по-добрата финансова осигуреност на институциите в предучилищното образование – ще се увеличат делегираните от държавата средства, получавани по единни разходни стандарти, определени с акт на Министерския съвет. Този факт ще подобри условията за игра, обучение и възпитание на децата в детските градини,  което ще доведе до по-добра социализация на децата в ранна детска възраст и по-добра подготовка  за училище.

По този начин Община Хасково ще се превърне в социална община, която  стимулира младите хора да останат и се развиват тук, на територията на нашата община.

 

Предвид на гореизложеното считаме, че приемането на изменението и допълнението на Наредбата е наложително.

 

2.Цели, които се поставят:

Чрез предлаганите промени се цели да се осигури:

-увеличаване шансовете на всички деца да участват активно в социалния и обществения живот на общината, осигурявайки им равен достъп и старт, катоспад на децата, които преждевременно отпадат от образователната ни система.

-подобряване на нивото на образователната подготовката на децата при постъпването в училище

-намаляването на таксата за детска ясла и градина, респ. въвеждането на облекчение при заплащане на таксата при определени условия би осигурило и ранен достъп до образование на хора в икономически неравностойно положение;

-мотивация на родителите децата им да посещават редовно детските заведения

-прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование на територията на община Хасково.

3.За да се ползва облекчението при заплащане на таксата следва да бъде изпълнено следното условие:

  • постоянен или настоящ адрес на един от родителите в община Хасково

За прилагането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата са необходими финансови средства от Община Хасково.  

Съгласно чл.8, ал.3 и 4 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет определя размера на таксите при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяната услуга. Съгласно чл.6, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. В тези случаи разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

 

През 2017 година Община Хасково издължи последната вноска от заем по ФЛАГ в размер на 304 582 лева. Тези средства няма да са дължими в следващи финансови периоди. През 2016 г. Община Хасково предоговори лихвения процент по договор за кредит с Райфайзенбанк ЕАД, като постигна значително намаление, което ще даде възможност през следващите 4 финансови години да се заплащат значително по-ниски вноски. За пример през 2016 г. сумата залегнала в общинския бюджет за заплащане на лихви по кредита бе в размер на 415 002 лв., а през 2017 г. вноската за погасяване на кредита е в размер на 89 463 лв. От 2018 г. до 2021 г. вноските по кредита прогресивно намаляват, съотнесени към вноската за 2017 г.

От изложеното по-горе може да се направи извод, че след като бюджета на Община Хасково няма да бъде натоварен със заплащането на сериозни суми за лихви по банковия кредит, Общината може да си позволи да инвестира тези средства в бъдещето на децата. Размерът на тези средства дава възможност да се компенсира намаляването на таксите за детските градини.

-В последните три години се наблюдава значителен преходен остатък в бюджета на община Хасково, което означава, че местните приходи не се изразходват. За 2016 г. преходния остатък в края на годината бе около два милиона лева. Тези средства са от една страна излишък и от друга страна неосъществени разходи. За 2017 г. се очаква тези средства да бъдат повече от два милиона лева. Това показва, че в общината остават средства, които не се връщат на гражданите по подходящ начин.

-Наблюдава се преизпълнение на приходите на община Хасково през последните три години. В таблицата по-долу са посочени размера им и тяхното преизпълнение. Това също е доказателство, че средствата за намаляването на таксите за детските градини би могло да бъде за сметка на останалите местни приходи.

Година

План

Отчет

Разлика

2014

24 008 995

25 141 091

+ 1 132 096

2015

24 104 691

22 732 296

-1 372 395

2016

22 456 409

24 048 772

+1 592 363

2017

21 761 230

24 214 824

+2 453 594[1]

Направените икономически анализи показват, че средствата могат да бъдат разчетени и компенсирани в бюджета за 2018 г., както и да осигурят устойчивост по отношение на предлаганата промяна за следващия три годишен период чрез:

-Повишаване на приходите от местни данъци и такси и др.,

-Редукция на разходите,

-Преходни остатъци от предходни години.

4.Очаквани резултати от прилагането на изменението на наредбата са:

Приемането на предложеното изменение и допълнение на Наредбата, ще доведе до:

- ще се даде  възможност повече деца да могат да посещават детските заведения на  територията на Община Хасково;

- ще се подпомогне обхващането и задържането в детските градини и училищата на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- ще се помогне за преодоляването на проблема с преждевременното напускане на децата и учениците на образователната система;

- ще се гарантира по-добрата финансова осигуреност на институциите в предучилищното образование;

- ще се стимулират младите хора да останат да живеят и работят в Община Хасково.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Хасково е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство (Закона за местните данъци и такси), относимо към уредбата на тези обществени отношения. Настоящите изменения са в съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

6.    Правни основания: чл.21, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, чл. 6, ал. 1, б.“в“  и чл. 9 от ЗМДТ, при спазване на изискванията на чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от ЗНА. 

 

 

С оглед гореизложеното предлагаме Общински съвет – Хасково да приеме следнoтo решение:

                                                                                                                                                                    

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1,  т.7 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет -Хасково

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА изменение и допълнение в Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1. Създава се нов чл.26 б  с текст:

     ”За общински детски градини се въвежда облекчение при заплащане на сумите по чл.26, ал.6 от Наредбата, като родителят или настойникът заплаща сума в размер на 1 /един/ лев на присъствен ден на детето при наличие на следното условие:

  • постоянен или настоящ адрес на един от родителите в община Хасково”.

§2. Създава се чл. 26 в със следното съдържание:

„За ползването на облекчението по чл.26 б родителите или настойниците подават декларация до директора на съответната общинска детска градина. 

 

§ 3. Създава се чл. 26 г с текст:

При наличие на повече от едно облекчение  по смисъла на чл.26, ал.4,5,6,7 и 8 и чл. 26 б от Наредбата се прилага по-благоприятния режим.

 

 

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТРАЯНОВ

 

ГЕРГАНА РУМЕНОВА БОЯДЖИЕВА

 

ИВАН ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ

 

ТОДОР ДОБРЕВ ТОДОРОВ

 

АЛБЕН СЪБКОВ МАНДЖУКОВ

 

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ШАЛАПАТОВ

 

МИТКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

 

ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ

 

РУМЕН ЛЮДМИЛОВ СТОЯНОВ

 

РОСЕН ПЕЯНКОВ ПЕЯНКОВ

 

АНТОНИ СТЕФАНОВ ПАШОВ

 

ТОДОР САВОВ САВОВ

 

ЗЛАТКО РАДИНОВ МАРЧЕВ

 

ШЕНОЛ ФИКРЕТ ВЕЛИ

 

 

 

[1] Прогнозна, на база отчетени средства към трето тримесечие