ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 21.12.2017 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №590

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3  и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на Община Хасково за 2017г. по отношение изменения в дела на планираните капиталови разходи с източник на финансиране „Трансфери от държавния бюджет“ , както следва:

       

1. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средства на делегираните бюджети за 2017 г. на Община Хасково, както следва:

 

Параграфи

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

33 000

165 306

 132 306

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

490 955

443 275

 - 47 680

3.

§53-00 Придобиване на НМА

7 000

4 620

 - 2 380

 

Общо по бюджета за 2017г.

530 955

613 201

   82 246

 

       

 

2. На основание чл.60, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                             

                        /Таня Захариева/