ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №28

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.12.2017 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №588

 

 

 

       

        На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 (хиляда) лева на Г. Д. И., с адрес: гр.Хасково, Дом за стари хора „Кенана”.

        На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                            

                        /Таня Захариева/