ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №28

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.12.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №584

 

 

 

 

  1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за прокарване на ел.линия НН и учредяване на сервитут през поземлен имот №77195.424.94, с НТП – пасище, мера, публична собственост на Община Хасково.

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 24 месеца.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за електрозахранване на ПИ №77195.707.27 по КК на гр.Хасково. Проектът за ПУП е част от комплексен проект за строеж: „Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на „Автосервиз и бензиностанция в ПИ 77195.707.27 по КК на гр.Хасково”.

 

 

 

                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                       

                        /Таня Захариева/