ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №28

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.12.2017 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №582

 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.186.33, м. «Казан топра», землище на гр. Хасково с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение «за жилищни нужди».

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                           

                           /Таня Захариева/