ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №28

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.12.2017 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №577

 

 

 

       

       

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 78а ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Хасково дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот  с  № 000145, в землището на с. Николово, община Хасково – от ”Пасище мера”- публична  общинска собственост - в “Гробищен парк” - публична общинска собственост.

 

  2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия в изпълнение на решението, като  “Общинска служба по земеделие” - гр. Хасково да отрази промяната в КВС на с. Николово, Община Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                         

                             /Таня Захариева/