ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

          

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане

                  с общинска собственост на Общински съвет – Хасково.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост е приета с Решение № 155 от 27.04.2012 г. на Общински съвет – Хасково.

 

Във връзка с посъпило предложение с Рег.индекс 11-02-02-26/29.09.2017г. от Окръжна прокуратура – Хасково относно актуализиране на Наредбата по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с новите разпоредби  на чл.302, чл.303, чл.304 и чл.305 от Закон за предучилищното и училищното образование, е необходимо да бъде изменена действащата Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

I. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

 

§1 Чл. 10 от Глава първа Общи разпоредби придобива нова редакция :

 

Чл. 10. (1) Имотите и вещите предоставени за управление на училища, детски  градини  и  обслужващи  звена, с въведена система на  делегирани бюджети са публична общинска собственост и се управляват от директора на съответното училище или детска градина, респ. ръководителя на съответното обслужващо звено, като същите осъществяват управлението от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.


(2) От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за общинско имотите – публична държавна собственост, предоставени на училището преди обявяването му за общинско, преминават в собственост на общината и стават публична общинска собственост, а вещите – държавна собственост, стават собственост на общината, финансираща училището.

(3) Имотите и вещите по ал. 2 се предоставят за управление на училището, което ги е управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.

(4) Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал. 2, е извън територията на общината след влизането в сила на акта за обявяване на училището за общинско община Хасково предоставя имотите за управление на финансирани от нея училища.

(5) От датата на влизане в сила на акта за обявяване на общинско училище за държавно имотите и вещите, предоставени на училището преди обявяването му за държавно, преминават в собственост на държавата, управляват се от училището и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.

(6)  Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна общинска собственост.

(7)  Придобитите безвъзмездно от държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи, както имотите и вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на училището, детската градина или центъра.

 (8) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности.

(9) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за дейностите по ал.1, могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия:

1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности;

2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината;

3. населеното място е с население под 5 хиляди души.

 

§2.  Досегашната ал. 2 става съответно ал. 10.

 

 

§3 Досегашната  ал. 3 става съответно ал.11 и  придобива нова редакция „Отдаването под наем за почасово или еднократно ползване на части от имоти  по ал.10, се извършва без търг или конкурс, от директора на съответното заведение“.

 

§4 Досегашната  ал. 4 става съответно ал.12 и  придобива нова редакция „Началният размер на наема по ал.10 и ал.11 не може да бъде по-нисък  от определения в Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост на Общински съвет.

 

§5 Досегашната ал. 5 става съответно ал. 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/

 

 

 

Изготвил: Янко Петев -  Дир. Дирекция ИСДУОС