ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ

НА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за

управление и разпореждане с общинските жилища на територията

на община Хасково.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, отправям следното Предложение за допълнение на Докладна записка за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

Във връзка с кандидатстването на Община Хасково по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ и публикуваният в м.ноември 2017 г. Проект на изменение в насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, предложен от управляващия орган на ОПРР 2014-2020г. към Министерство на регионалното развитие и благоустройство, във връзка с изискванията на същите, е необходимо да се допълни Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

I. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 4 от ЗНА, Общински съвет – Хасково допълва Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, както следва:

§ 1. Преходни и заключителни разпоредби добавя нов § 6 с текст: „При възлагане на услугата по предоставяне на социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, Кмета на общината се задължава да спазва всички изисквания на Решението на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Еврепейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.“

 

 

§ 2. Досегашните предложени нови § 6, § 7, § 8 и § 9 да станат съответно § 7, § 8, § 9 и § 10.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

   /Добри Беливанов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Наташа Динова

Ст. специалист Отдел „РОС“, Д-я „ИСДУОС“